Duurzaam waterbeheer in Roeselare

We geven meer ruimte aan water en zetten in op hergebruik.

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas, met o.a. een

  • overstromingsrisicobeheerplan
  • waterschaarste- en droogterisicobeheerplan,

Deze plannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en aan de Overstromingsrichtlijn. Beide richtlijnen werden in Vlaamse wetgeving omgezet via het decreet Integraal Waterbeleid.

Meer info over de stroomgebiedbeheerplannen?

Surf naar de website van Vlaanderen