Aanmeldingsformulier charter voor gezamenlijke energietransitie

Wil je als installateur graag meedoen met het charter voor gezamenlijke energietransitie?

Controleer de voorwaarden in het charter voor gezamenlijke energietransitie en meld je daarna aan via het formulier onderaan de pagina.

Voorwaarden

Technische voorwaarden voor installateurs

 • Art 2. Algemene voorwaarde
  De installateur realiseert, geruggesteund door het beleid van Roeselare, tegen uiterlijk 30 juni 2024 meer installaties met duurzame oplossingen dan met traditionele systemen. Onder duurzame oplossingen wordt verstaan alle oplossingen die van een Vlaamse premie kunnen genieten in het kader van duurzaamheid. In functie van een evoluerend premiebeleid kan dit charter worden aangepast. Artikels 4 tot 7 geven aan per type installateur wat met duurzame oplossingen bedoeld wordt.
 • Art 3. Vakbekwaamheid
  De installateur neemt verantwoordelijkheid voor de werken, ook als ze door onderaannemers of in afspraak door de klant zelf worden uitgevoerd. Installateurs die ook met warmtepompen werken beschikken over het koeltechnisch certificaat, of laten de installatie keuren door derden die beschikken over het koeltechnisch certificaat voor ze wordt opgeleverd.
 • Art 4. Technische voorwaarden voor installateurs van verwarmingsinstallaties
  De installateur heeft een aanbod dat minstens 2 van onderstaande oplossingen omvat: zonneboilers, warmtepompboilers, warmtepompen, warmtewisselaars/aansluiting voor het warmtenet, hybride verwarmingstoestellen. De installateur beschikt over een geldig RESCert certificaat voor één of meerdere van onderstaande, in functie van zijn aanbod: thermische zonne-energiesystemen voor de bereiding van sanitair warm water, thermische zonne-energiesystemen - combisystemen, ondiepe geothermische systemen, warmtepompen.
 • Art 5. Technische randvoorwaarde voor installateurs van koelingssystemen
  De installateur biedt duurzame systemen aan met een label A of hoger, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.
 • Art 6. Technische randvoorwaarde voor installateurs van isolatie
  De installateur biedt isolatie-advies en isolatie-oplossingen aan waarmee de EPC-waarde van gebouwen kan verlaagd worden.
 • Art 7. Technische randvoorwaarde voor installateurs van PV-installaties
  De installateur beschikt over een geldig RESCert certificaat voor fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. Voorwaarden inzake bedrijfsvoering door installateurs.
 • Art 8. Klantenservice
  De klanten die naar een niet-duurzame oplossing vragen krijgen steeds ook informatie over duurzame alternatieven.
 • Art 9. Opleiding
  De installateur schoolt zich permanent bij over technieken en premiebeleid.

Communicatietaken door de Stad Roeselare

 • Art 10. Stedelijke communicatie
  De stad Roeselare zet een specifieke mediacampagne op via eigen media, de pers en de sociale media om het charter breed bekend te maken en te promoten. Hierbij krijgen ook de deelnemende installateurs de nodige visibiliteit.
 • Art 11. Communicatiemateriaal
  De stad Roeselare voorziet deelnemende installateurs gratis van communicatiemateriaal, waaronder het label in stickerformaat voor op bestelwagens, het label voor uitstalling in de klantenruimte of kantoor, digitaal materiaal, een folder die kan meegegeven worden bij offertes. De stad kan dit pakket aan communicatiemiddelen nog verder aanvullen. De installateur verbindt er zich toe dit communicatiemateriaal in zijn bedrijfsvoering te gebruiken.
 • Art 12. Stedelijke zoekfunctie
  De stad Roeselare publiceert voor 31 december 2022 op digitale wijze een zoekfunctie om individuele installateurs die het charter ondertekenden te promoten. De zoekfunctie bevat onder meer een kaart waarmee op locatie kan gezocht worden.
 • Art 13. Stedelijke kennisdeling
  De Stad stelt de installateurs op de hoogte van de meest recente informatie inzake premies, via mail en website. De vorm waarin deze informatie wordt aangeboden is ook geschikt voor de installateurs om door te geven aan de klanten.

Voorwaarden inzake het label

 • Art 14. Toekennen van het label
  De installateur, die het label ambieert, verklaart op eer om de bepalingen van het charter na te leven en tekent formeel het charter. Hij of zij informeert de stad Roeselare over hoe aan alle voorwaarden van dit charter zal voldaan worden. De stad zorgt voor een aanmeldingsformulier. Na controle kan de stad de toestemming geven om het label te gebruiken.
 • Art 15. Gebruik van het label
  De installateur toont het label op een zichtbare plaats in zijn bedrijfsruimte/klantenruimte en op zijn website, en neemt het over in zijn papieren en digitale communicatie, conform eigen marketinginzichten en -strategieën.
 • Art 16. Kostprijs label
  Het verwerven van het label is volledig gratis. De houder van het label hoeft de administratieve kosten ervan niet te vergoeden en verwerft er geen financiële rechten door ten aanzien van de stad Roeselare.
 • Art 17. Loopduur
  Het label is geldig met een vaste vervaldatum voor iedereen. Het vervalt 30 juni 2024. Nadien moet de ondertekening van het charter hernieuwd worden, mogelijk met nieuwe voorwaarden, en kan een nieuw label voor een nog te bepalen termijn toegekend worden.
 • Art 18. Controle
  De Stad kan na klachten door klanten of burgers over de naleving van de artikels in dit charter in gesprek gaan met de installateur en, indien ze dit nodig acht, het label intrekken.
 • Art 19. Bezwaarschrift
  De installateur kan bezwaar indienen tegen de beslissing tot intrekking van het label bij het college van burgemeester en schepenen.

Meld je aan

Art 1. Doel van het charter

Art 2. Tegen uiterlijk 30 juni 2024 meer installaties met duurzame oplossingen dan met traditionele systemen

Art 3: Vakbekwaamheid

Art 4. Technische voorwaarden voor installateurs van verwarmingsinstallaties

Art 5. Technische randvoorwaarde voor installateurs van koelingssystemen

Art 6. Technische randvoorwaarde voor installateurs van isolatie

Art 7. Technische randvoorwaarde voor installateurs van PV-installaties

Art 8. Klantenservice

Art 9. Opleiding

Art 14: Toekennen van het label

Art 15: gebruik label

Art 16: kostprijs

Art 17: looptijd

Art 18: Controle

Art 19: Bezwaarschrift